เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

      

     เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ความมีสุข  เศรษฐกิจพัฒนา  พาสิ่งแวดล้อมดี  มีธรรมาภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ร่วมกับ อสม.เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ขอเชิญท่านผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ณ บริเวณลานกิจกรรมสวนกาญจนาภิเษก ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์  เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

             เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ที่ให้เช่า,ประกอบการค้า, อุตสาหกรรม  และใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระค่าภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. จากพนักงานเจ้าหน้าที่* ผู้ใดไม่ยื่นแบบแจ้งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของพนักงาน    เจ้าหน้าที่มีความผิดตามาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท *ในกรณีที่ไม่ชำระภาษีตามกำหนด  คิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒.๕๐– ๑๐.๐๐ บาท/เดือน                          

 ๒. ภาษีบำรุงท้องที่  เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือสำเนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ภายในเดือน มกราคม ของทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี ระยะเวลาในการชำระภาษี  เดือน มกราคม–เดือนเมษายน ของทุกปี *กรณีไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ บาท/เดือน                      

 ๓. ภาษีป้าย   ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย เพื่อหารายได้ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ภายในเดือนมีนาคม หรือภาย ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่  หรือเปลี่ยนแปลงป้าย และชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ * กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม  คิดเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี * กรณีไม่ชำระเงินภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี****

            โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่ต้องคอยควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังตลอดเวลา เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ และ อสม. จึงได้ออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน ถ้าหากประชาชนท่านใดมีความต้องการทรายอะเบทติดต่อขอรับได้ที่ อสม. ใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  (ดูภาพกิจกรรม)Laughing

             ด้วยเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ได้ให้ผู้ประกอบการรายใหม่รับผิดชอบในการเก็บและขนย้ายสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) ภายในเขตเทศบาล ได้แก่ นางเพลินจิตร  ประสานศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0810685999  และ  0862571939  ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขดังกล่าวข้างต้น  และหากการให้บริการบกพร่องประการใดกรุณาแก้ให้เทศบาลทราบด้วย จะได้ประสานผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่อไป

            ข้อมูลจำนวนประชากร หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Laughing 2012-05-18

           อำเภอคอนสวรรค์ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานการกุศล "คอนสวรรค์ปั่นใจเกินร้อย  ครั้งที่ 2" (สานฝันเพื่อน้องร่วมสร้างห้องเกียรติยศ) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสอบถาม หรือ สมัครได้ที่  ผอ.ลุมูล  ตอพล โทร.0819668619  คุณศิริพร  พันธุ์จันทร์ โทร.0833852945  คุณวชิราพรรณ  ทองประภา โทร.0931399405 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  และ  ใบสมัครที่นี่ Laughing


 

Smile ข่าวสอบราคา Smile

          ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท  รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ประกาศสอบราคา เอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง   

 


    สินค้า OTOP

มวยนึ่งข้าว

 

เสื่อกก

 

ตะกร้าจากยางพารา

 

 


  แหล่งท่องเที่ยว

บึงแวง  แหล่งนกเป็ดน้ำ

 
 

 

 
Online:  29
Visits:  411,357
Today:  4,614
PageView/Month:  116,931