เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

      

     เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ความมีสุข  เศรษฐกิจพัฒนา  พาสิ่งแวดล้อมดี  มีธรรมาภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ร่วมกับ อสม.เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ขอเชิญท่านผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ณ บริเวณลานกิจกรรมสวนกาญจนาภิเษก ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

             เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ที่ให้เช่า,ประกอบการค้า, อุตสาหกรรม  และใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระค่าภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. จากพนักงานเจ้าหน้าที่* ผู้ใดไม่ยื่นแบบแจ้งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของพนักงาน    เจ้าหน้าที่มีความผิดตามาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท *ในกรณีที่ไม่ชำระภาษีตามกำหนด  คิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒.๕๐– ๑๐.๐๐ บาท/เดือน                          

 ๒. ภาษีบำรุงท้องที่  เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือสำเนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ภายในเดือน มกราคม ของทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี ระยะเวลาในการชำระภาษี  เดือน มกราคม–เดือนเมษายน ของทุกปี *กรณีไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ บาท/เดือน                      

 ๓. ภาษีป้าย   ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย เพื่อหารายได้ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  ภายในเดือนมีนาคม หรือภาย ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่  หรือเปลี่ยนแปลงป้าย และชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ * กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม  คิดเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี * กรณีไม่ชำระเงินภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี****

            โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่ต้องคอยควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังตลอดเวลา เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ และ อสม. จึงได้ออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน ถ้าหากประชาชนท่านใดมีความต้องการทรายอะเบทติดต่อขอรับได้ที่ อสม. ใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์  (ดูภาพกิจกรรม)Laughing

             ด้วยเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ได้ให้ผู้ประกอบการรายใหม่รับผิดชอบในการเก็บและขนย้ายสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) ภายในเขตเทศบาล ได้แก่ นางเพลินจิตร  ประสานศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0810685999  และ  0862571939  ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขดังกล่าวข้างต้น  และหากการให้บริการบกพร่องประการใดกรุณาแก้ให้เทศบาลทราบด้วย จะได้ประสานผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่อไป

            ข้อมูลจำนวนประชากร หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Laughing 2012-05-18


             

การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  (รายละเอียดคลิกที่นี่)

 

      Smile ข่าวสอบราคา Smile

          เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (การเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง 1  2  3   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1  3  5  6  9  10 


    สินค้า OTOP

มวยนึ่งข้าว

 

เสื่อกก

 

ตะกร้าจากยางพารา

 

 


  แหล่งท่องเที่ยว

บึงแวง  แหล่งนกเป็ดน้ำ

 

  

 

 
Online:  19
Visits:  1,765,661
Today:  3,134
PageView/Month:  167,701